Home                         Kontakt


   profistaff*  Consulting & VermittlungsagenturSierichstrasse 36       22301 Hamburg (Deutschland)       Tel.: +49 (0)40 - 27877130       +49 (0)174 - 5313339       Fax: +49 (0)40 - 27877132      
Bioelektrociepłownie i wytwórnie biodiesla

- Korzyści przynoszone regionowi przez biogazownie fermentacyjną:

- Zasady współpracy i finansowania:

- Wymagania związane z lokalizacją:
Pośrednictwo w kontaktach polsko-niemieckich

Porady w zakresie zakładania przez Polaków firm w Niemczech

Porady w zakresie tworzenia i zarządzania ośrodkami szkolenia bezrobotnych w Polsce


- Zalożenia i cele Centrum Szkolenia Bezrobotnych

- Kandydaci

- Przebieg szkolenia
do początku stronyBioelektrociepłownie i wytwórnie biodiesla

Zapraszamy do elitarnego "klubu" aktywnie dbających o poprawę stanu środowiska naturalnego
i proponujemy współpracę przy budowie ekologicznych bioelektrociepłowni oraz wytwórni biodiesla na bazie rzepaku.


Krótko o nas:

Naszą siedzibą jest Hamburg. Nasza specjalność to: wytwórnie biogazu i biodiesla.
Ich projektowanie, budowa, finansowanie, realizacja, uruchomianie (łącznie ze szkoleniem załogi) oraz zarządzanie.
Współpracujemy z doświadczonymi niemieckimi producentami, których urządzenia od lat i z powodzeniem działają na terenie Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Jordanii. Sprawdziły się technologicznie i ekonomicznie.
Polska ma olbrzymi, niewykorzystany potencjał energetyczny. Zagospodarujmy go budując rolnicze biogazownie fermentacyjne. Do ich pracy potrzebne są nam tylko: ścieki organiczne z przemysłu rolniczego (mleczarnie, gorzelnie), organiczne odpady przemysłowe(np. rzeźnie, przetwórnie ryb, przetwórnie owocowo-warzywne, cukrownie, gastronomia), odpady z hodowli trzody, bydła, drobiu (gnojówka, gnojowica, obornik) oraz odpady zielone i specjalnie przygotowane kiszonki (kukurydza). W procesie kontrolowanej fermentacji powstaje biogaz (metan), a z niego można uzyskać prąd, ciepło oraz wysokowartościowy bionawóz. I to przy zerowym bilansie emisji dwutlenku węgla.
Budowane przez nas biogazownie mogą dostarczyć rocznie 10.000.000 do 35.000.000 kWh prądu i 50.000 do 150.000 GJ ciepła i to wszystko w przyjazny dla środowiska sposób i po atrakcyjnych dla odbiorcy cenach.
- Korzyści przynoszone regionowi przez biogazownię fermentacyjną:

- "czyste" ciepło dla miasta lub zakładu przemysłowego - biogazownie są urządzeniami absolutnie hermetycznymi. Nie emitują dymów,   pyłów i nieprzyjemnych zapachów.
- częściowe uniezależnienie energetyczne regionu od dostaw węgla, gazu i oleju opałowego.
- uporządkowanie gospodarki odpadami, które - w myśl przepisów Unii Europejskiej - będą wkrótce podlegały specjalnej, ogromnie   kosztownej utylizacji.
- redukcja emisji szkodliwych dymów, gazów i zanieczyszczeń w zimie i w lecie.
- nowe miejsca pracy i dodatkowe zarobki dla okolicznej ludności.
- tańsze ciepło
- możliwość wdrożenia rolnictwa ekologicznego dzięki bionawozom z biogazowni.
- dostosowanie gminy do standardów ochrony środowiska wymaganych przez Unię Europejską.
- aktywizacja okolicznego rolnictwa przez długoletnie kontrakty zakupu np. kiszonki z kukurydzy lub zboża (biogazownia) lub rzepaku   (wytwórnia biodiesla)


- Zasady współpracy i finansowania:

Współpraca opiera się na bazie wspólnej firmy, do której obowiazków należy planowanie, budowa, uruchomienie i prowadzenie biogazowni lub wytwórni biodiesla. Polski udział zwykle ogranicza się do aportu rzeczowego w postaci działki, jej uzbrojenia, usług budowlanych itp. Partnerami mogą być gminy, firmy, stowarzyszenia plantatorów lub hodowców, przedsiębiorstwa energetyczne, ciepłownicze lub osoby prywatne. Niemiecki udzialłowiec planuje i buduje instalację, dostarcza know-how oraz potrzebne urządzenia, szkoli obsługę, przeprowadza testy i rozruch instalacji nadzorując jednocześnie początkowy okres eksploatacji.
Jego udział zamyka się w granicach 75 - 80% kosztów całej inwestycji. Ten udział może być w następnych latach wykupywany przez innych inwestorów.


- Wymagania związane z lokalizacją:

Biogazownie potrzebują 2-5 haktarową działkę w dzielnicy przemysłowej, z dobrym połączeniem drogowym, w sąsiedztwie całorocznego odbiorcy ciepła (zakład przemysłowy, miejska centrala ciepłownicza PEC) oraz zakładu ( np. mleczarni lub gorzelni) odprowadzającego duże ilości ścieków organicznych, nawet o małej zawartości suchej masy. W promieniu 20 km powinny się znajdować gospodarstwa hodowlane produkujące przez cały rok obornik i gnojówkę oraz pola, na których można uprawiać kukurydzę. Najbardziej ekonomiczna jest budowa biogazowni i wytwórni biodiesla obok siebie (działka 4-7 ha).
Roczne zapotrzebowanie biogazowni na kiszonkę z kukurydzy wynosi 30.000 do 50.000 ton.
Roczne zapotrzebowanie
wytwórni biodiesla na rzepak wynosi 50.000 do 60.000 ton.
Przewidywany średni koszt biogazowni o zainstalowanej mocy elektrycznej 3MW wynosi 14.000.000 Euro.

Zapraszamy do współpracyPośrednictwo w kontaktach polsko-niemieckich

- pomoc w poszukiwaniu niemieckiego partnera
- pomoc w umieszczeniu Waszego produktu na rynku niemieckim


Porady w zakresie zakładania przez Polaków firm w Niemczech

- wybór odpowiedniej formy prawnej
- koszt założenia firmy w Niemczech
- pozwolenie na pracę
- lokalizacja
- pomoc przy załatwianiu formalnosci
- zasady rozliczania się z niemieckim Urzędem Podatkowym
- pomoc przy zatrudnianiu personelu
- pomoc w prowadzeniu nowej lub już istniejącej firmy


Porady w zakresie tworzenia i zarządzania ośrodkami szkolenia bezrobotnych w Polsce

W tej działalności opieramy się na doświadczeniach szwedzkich i niemieckich Urzędów Pracy, które już przed wielu laty wypracowały oryginalną metodę ograniczania bezrobocia przez pomoc bezrobotnym przy zakładaniu własnych firm.
Metoda ta polega na systemie szkoleń i treningów prowadzonych z bezrobotnymi w tworzonych specjalnie w tym celu centrach szkoleniowych. Takie centra mogą powstawać w ośrodkach skupiających powyżej 400.000 mieszkańców. Zalecana jest ścisła współpraca z miejscowymi władzami oraz Urzędami Pracy.
Istnieją duże możliwości finansowania działalności tych centrów przez fundusze europejskie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.- Założenia i cele Centrum Szkolenia Bezrobotnych

Centrum Szkolenia Bezrobotnych jest propozycją dla osób posiadających jako minimum wykształcenie średnie oraz doświadczenie zawodowe i przebywających obecnie na bezrobociu.
Założeniem Centrum jest przygotowanie osób należących do tego kręgu do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Odbywa się to przez odpowiedni dobór szkoleń, treningów i własnej pracy nadzorowanej przez kompetentnych doradców i opiekunów.
Ponieważ Centrum ma przygotować do samodzielnej pracy we własnym przedsiębiorstwie, poza przekazywaniem zasad prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, duży nacisk w okresie szkolenia kładziemy na:
- wzmocnienie indywidualnej motywacji postepowania
- wyrabianie umiejętności kontaktowania się z partnerami takimi jak: banki, instytucje, klienci, dostawcy, partnerzy, konkurenci, itp.
- wyrabianie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji
- wzmacnianie pewności siebie
- wyrabianie mechanizmów wychodzenie z sytuacji kryzysowych
- przekazanie metod organizacji i samoorganizacji
- wyrabianie zasad samoprezentacji

W ramach przygotowania teoretycznego przekazujemy uczestnikom szkolenia podstawy:
- marketingu
- metod badania rynku
- kalkulacji
- rachunkowości
- planowania
- gospodarki finansowej
- obowiazków przedsiębiorcy
- prawa handlowego
- prawa cywilnego
- prawa pracy
- polityki personalnej
- reklamy
- kształtowania wizerunku firmy

Program szkolenia dzieli się na dwa etapy.
W etapie pierwszym większy udział mają wykłady i treningi, natomiast drugi etap jest właściwie samodzielną pracą uczestników. W tej fazie, przy pomocy konsultantów, daradców i opiekunów mają oni za zadanie pokazanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy nabytej w pierwszym etapie szkolenia.
Szkolenie jednej grupy jest obliczone na okolo 8 miesięcy i ma być prowadzone w grupach nie większych niż 15 osób. Nabór kolejnych grup powinien odbywać się co 3 miesiące, a żywotność Centrum obliczona jest minimalnie na 3 lata. W ten sposób jednocześnie w Centrum nigdy nie będzie znajdowało się więcej niż 45 uczestników.
Ten rytm zabezpiecza najefektywniejsze wykorzystanie kadry fachowej i obłożenie pomieszczeń.
W trakcie szkolenia uczestnicy powinni otrzymywać wsparcie finansowe z Urzędu Pracy. Finałem szkolenia powinno być założenie przez uczestnika własnego przedsiębiorstwa. Centrum wraz z miejscowymi władzami powinno zapewnić uczestnikom dostęp do taniego kredytu potrzebnego do otwarcia samodzielnej działalności gospodarczej. W idealnym wypadku powinien być to kredyt o przesuniętym terminie spłaty oraz przynajmniej w części umarzalny w wypadku spełnienia określonych warunków (np.zatrudnienia w ciągu pierwszych dwóch lat
2 pracowników).
Oczywiście założenie własnego przedsiębiorstwa jest wypadkiem pożądanym i idealnym, jednak wiedza przekazana uczestnikom kursu w każdym wypadku podwyższa ich szanse na rynku pracy.
Jesteśmy zdania i potwierdzają to doświadczenia podobnych Centrów z Niemiec i Szwecji, że po nadaniu odpowiedniego rozgłosu i zachowaniu odpowiedniego poziomu szkolenia, uczestnicy Centrum bedą chętnie zatrudniani przez innych, co również przyczynia się do redukcji bezrobocia w regionie.


- Kandydaci

Szkolenie skierowane jest do bezrobotnych z wykształceniem minimum średnim i stażem pracy.
Nabór kandydatów może odbywać się za pośrednictwem Urzedów Pracy lub/oraz przez reklamę w miejscowych mediach.
Każdy kandydat ubiegający się o miejsce w Centrum musi złożyć swój życiorys oraz opisać ideę przedsiębiorstwa, którą chce zrealizować. Musi mieć też pisemne zapewnienie pomocy finansowej z Urzędu Pracy (lub innej placówki np. przedsiębiorstwa znajdującego się w fazie ograniczania zatrudnienia) na czas szkolenia (np. rodzaj stypendium).
Po rozpatrzeniu złożonych podań, wybrani kandydaci zostają zaproszeni na rodzaj egzaminu kwalfikacyjnego, podczas którego bedą badane ich umiejętności wysławiania się, komunikacji, publicznej prezentacji swojego pomysłu, pertraktacji i dyskusji oraz predyspozycje do obrony własnego zdania i do kierowania ludźmi jak również z zakresu wiedzy ogólnej. Oceny bedą dokonywali psychologowie oraz konsultanci gospodarczy.


- Przebieg szkolenia

Szkolenie dzieli się na dwa zasadnicze etapy:

A/ 1 do 12 tygodnia
- przygotowanie psychologiczne uczestników
- badania rynku i uszczegółowienie idei przedsiębiorstwa
- wykłady i treningi z zakresu prowadzenia własnego przedsiębiorstwa
- przygotowanie prezentacji idei przedsiębiorstwa potencjalnym inwestorom

B/ 13 do 33 tygodnia
- symulacja rozwijania i zarządzania własnym przedsiębiorstwem
- nadzór nad działaniami uczestnika oraz coaching i consulting
- krystalizacja formy przedsiębiorstwa
- prezentacja ostatecznej formy (wraz z kalkulacjami i planem rozwoju na trzy lata) przedsiębiorstwa   potencjalnym inwestorom

Zakończenie cyklu szkolenia następuje po 33 tygodniach.


do początku strony